kiadó és produceri iroda

PUBLIKÁLÁSI SZABÁLYZAT

A MEDIAN KIADÓ PUBLIKÁLÁSI SZABÁLYZATA

1. Általános rendelkezések

Jelen szabályzat a MEDIAN Kiadónak (a továbbiakban: kiadó) a szerzőkkel/szerkesztőkkel való kapcsolatát rögzíti.

a) A kiadó elsősorban hazai szerzők műveit jelenteti meg. Ezen kötetek kiadása

  • a1) pályáztatás útján elnyert támogatásból;
  • a2) szponzori támogatásból vagy a szerző finanszírozásában valósulhat meg.

b) A kiadó – írásban rögzített megállapodás alapján és indokolt esetekben – más jellegű kiadványok gondozását is felvállalhatja. Ezekben az esetekben a megállapodás előírja a kézirat kiadásának feltételeit.

A MEDIAN Kiadó eredeti publikációkat közöl. A kiadványt csak az eredeti közlő (kiadó), valamint a szerző(k) engedélyével lehet újra publikálni. Az utólagos közlésből eredő vitás kérdésekben a szerző/szerkesztő felelőssége érvényesül. A szerző elmarasztalhatósága esetén további munkáinak közlésétől a kiadó elzárkózik.

A kiadás jogi alapját egy szerződés képezi, amely a kiadónak a szerzővel/szerkesztővel való megállapodása, és amely rögzíti a felek jogait és kötelezettségeit, a kiadás feltételeit, a szerződés időtartamát, a mű címét (magyar és szlovák nyelven), a mű jellegét, a sorozatot, amelyben a mű megjelenik, a példányszámot, illetve a mű terjedelmét.

A MEDIAN Kiadónál az 1 a2) és 1 b) pont szerint kiadásra kerülő kötetek publikálása díjmentes: a szerzők/szerkesztők a kiadónak átadott kéziratokért díjazásban nem részesülnek.

2. A kiadás feltételei

A kiadó a szerző (szerkesztő) írásbeli kérelme alapján kezdi meg a kézirat kiadásának ütemezését.

A kérelemhez mellékelni kell

  • a) a végleges kézirat elektronikus változatát;
  • b) egy szlovák, illetve egy magyar nyelvű ajánlást szakember tollából, amelyen szerepelnek a kiadvány adatai (szerző, a mű munkacíme vagy ajánlott címe; alcíme, műfaja, terjedelme), valamint a szakember adatai (név, cím, elérhetőségek) és saját kezű aláírása.
  • c) a mű rövid tartalmi ismertetőjét magyar, illetve szlovák nyelven.

A kiadó kizárólag kész kéziratra vonatkozó kérést terjeszt fel pályázatra.

A kész (végleges) kézirat a szerző és a szerkesztő szerint véglegesített változat, amelyet mindkettő ellenjegyez („kész kézirat”). A kézirat-előkészítő szabályzatot a szerzők e-mailben igényelhetik a kiadótól.

A pályázat benyújtásához a kiadó előszerződést köt a szerzővel/szerkesztővel. A sikeres pályázatot követően kerül sor a végleges szerződés aláírására a szerző/szerkesztő és a kiadó között.

A kiadó a kéziratokat a beérkezés sorrendjében, a szerkesztési munkálatok (lektorálás, tördelés, korrektúra) előrehaladása, illetve az anyagi lehetőségek függvényében jelenteti meg. A prioritásoknak megfelelően, sürgős és indokolt esetben módosíthatja ezt a sorrendet.

A szerző a kiadvány nyomdai előkészítésének időszakában köteles a kiadóval konstruktív módon együttműködni, és tudomására hozni minden olyan, a kéziratot érintő információt, amely a kiadási munkálatok gördülékenységét elősegíti.

A kiadó csak akkor vállal garanciát a szerződésben rögzített határidőre, ha a lektori jóváhagyástól számítva a kiadási munkálatokra legalább 90 nap áll rendelkezésére.

A MEDIAN Kiadónál csak a kiadó által szakmailag lektoráltatott és ISBN számmal ellátott könyvek jelennek meg, a kiadó által meghatározott formában. A kiadó megjelentethet ISBN számmal ellátott elektronikus könyveket is (e-books).

A kéziratok nyomdai előkészítési munkálatait, a szakmai lektoráltatást, a szakmai szerkesztést, a tördelést, illetve a nyelvi korrektúrát a kiadó intézi.

A szerzőnek jogában áll jobb paraméterű nyomdai kivitelezést igényelni, mint amit a kiadó felajánl, amennyiben a többletköltségek fedezéséhez hozzájárul.

A lektor, szerkesztő, korrektor személyét a kiadó határozza meg. Amennyiben a szerző kifogásolja a kijelölt munkatársak személyét, a kiadó elállhat a kiadástól.

A szerzőnek kötelessége a lektor/szerkesztő/korrektor által javasolt módosításokat figyelembe venni, és a kiadásra kerülő kéziratot eszerint véglegesíteni. A szerzőnek joga van a javasolt módosításokat a szerkesztővel egyeztetni. A szerző a szakmai kifogásokat vitathatja, a kiadónak azonban jogában áll a kiadástól visszalépni, ha szakmai tekintetben nem tud a szerzővel megegyezni. Ebben az esetben a szerző a kifizetett szaklektori/szerkesztői honoráriumot a kiadónak köteles megtéríteni, kivéve azt az esetet, amikor a szerző eleve írásban kifogásolta a lektor/szerkesztő személyét, de ennek ellenére a kiadó a szakvéleményt attól megrendelte.

Amennyiben a szerző/szerkesztő nem tartja be a kiadó által megjelölt határidőt a kézirat véglegesítésére vonatkozóan (a szakvéleményben, illetve lektorral/szerkesztővel való egyeztetés során megjelölt javítások, módosítások elvégzése), a kiadó eláll a kiadástól.

Amennyiben a szerző/szerkesztő a lektori jóváhagyás után olyan mértékű módosításokat eszközöl a kéziraton, amelyek a kiadónak többletköltségeket jelentenek (a kézirat újratördelése, lényeges módosítások bevezetése a betördelt kéziraton, részek átírása stb.), a szerző/szerkesztő köteles ezeket a költségeket a kiadónak kifizetni.

A betördelt és korrektúrázott kéziratot – a nyomdába adás előtt – a szerző ellenőrzi. Az imprimatúra példányt még ellenőrzi a nyelvi korrektor és a kiadványszerkesztő.

A borítótervet a kiadványszerkesztő tervezi meg és készíti el.  Ennek során a szerzőnek lehetősége van véleményének érvényesítésére, amennyiben az szakmailag indokolható. Az egységes arculati és formai elemek azonban nem képezhetik vita tárgyát.

A kiadó jogosult a könyveket változatlan utánnyomásban megjelentetni. Módosított új kiadás elkészítését mind a két fél kezdeményezheti, és mindkét fél beleegyezése szükséges.

3. A kiadói licencszerződés

Az 1 a1) ponthoz tartozó kétnyelvű kiadói licencszerződés tartalmazza a szerződő felek adatait, valamint az alábbi szerződési pontokat:

NAKLADATEĽSKÁ LICENČNÁ ZMLUVA / KIADÓI LICENSZSZERZŐDÉS

Zmluvné strany / Szerződő felek:

  1. Objednávateľ / Megrendelő: MEDIAN, Mgr. Harasztiová Mária, Komárnická 20, 821 03 Bratislava 2 (ďalej len vydavateľ / a továbbiakban csak mint kiadó), a / és
  2. Poskytovateľ / Szolgáltató: Autor (spoluautor, režisér, redaktor, prednášateľ, zostavovateľ, ilustrátor, designer, prekladateľ*) / Szerző (társszerző, rendező, szerkesztő, összeállító, illusztrátor, dizájner, fordító*):

Meno / Név: 

Um. meno / Művésznév:

Rodné číslo / Személyi szám:

Číslo identifikačnej karty / személyi kártya-, vagy külföldiek esetében útlevélszám:

Trvalé bydlisko / Állandó lakhelye: 

Č. účtu (u cudzincov: aj názov a adresa banky, kód IBAN a SWIFT) / Bankszámlaszám (külföldi számla esetében a bank neve, székhelye, BIC és IBAN kódja is): 

1. Autor udeľuje výhradnú licenciu vydavateľovi podľa zákona č. 618/2003 Zb. (Autorský zákon) na vydanie diela pod názvom: / A szerző a 618/2003 Tt. sz. törvény alapján kizárólagos licenszet ad a kiadónak az alábbi címet viselő műve kiadásához: …………………………………….

Zmluva sa uzatvára v prípade neperiodickej publikácie na prvé vydanie a na dobu 5 rokov; v prípade prednášok, výstav, internetového alebo audiovizuálneho využitia diela a pod. na použitie v dohodnutom počte a v miere nasledovne: / A szerződés könyv formájában történő megjelentetés esetén az első kiadásra vonatkozik és 5 évre köttetik. Előadások, kiállítások, internetes és/vagy audiovizuális felhasználás stb. esetére a szerződés az alábbi kitételekkel egészül ki: …………………………………….

2. Autor vyhlasuje, že práva, ktoré prenáša podľa tejto zmluvy, patria mu bez akéhokoľvek obmedzenia a že ručí za škodu, ktorá by vznikla vydavateľovi-objednávateľovi z nesprávnosti tohto vyhlásenia. Autor je zodpovedný za pôvodnosť diela a nepôvodné časti je povinný vyznačiť v rukopise (v prednáške, ako aj v inom diele). / A szerző felelősségének teljes tudatában kijelenti, hogy mindazon jogok, amelyeket e szerződéssel a kiadóra átruház, az ő kizárólagos és korlátlan jogtulajdonát képezik, és amennyiben e kijelentés nem felelne meg a valóságnak, a kiadó-megrendelővel szemben felelős az okozott károkért. A szerző felelős a mű eredetiségéért, és minden átvett vagy idézett szöveget köteles a megfelelő módon jelölni a kéziratban (előadásban vagy más műben).

3. Rozsah diela / A mű terjedelme…………………………………….

a) Autor vyhlasuje, že odovzdané dielo nie je jeho jediným vyhotovením a že nebude požadovať jeho vrátenie. Autor je povinný odovzdať vydavateľovi dielo v konečnom znení, úplný a pripravený na reprodukciu v náležitom digitálnom formáte najneskôr do: ……………………………………./ A szerző kijelenti, hogy a leadott mű nem egyedi és egyetlen példány, és nem fogja kérni annak visszaszolgáltatását.  A szerző köteles a kiadónak a művet annak véglegesített, teljes, reprodukálásra alkalmas formájában leadni legkésőbb:  …………………………………….-ig. (dátum)

b) Ak autor vykonal práce po danej lehote a tak, že dielo nemá vopred dohodnuté vlastnosti, môže vydavateľ od zmluvy odstúpiť. V takomto prípade je autor povinný vrátiť všetko, čo na základe tejto zmluvy prijal od vydavateľa a uhradiť mu spôsobenú škodu. / Amennyiben a szerző a megadott határidőig nem adja le a mű véglegesített változatát, a kiadó elállhat a szerződéstől. Ez esetben a szerző köteles visszaszolgáltatni minden e szerződésből származó teljesítést, és megtéríteni az okozott kárt.

c) Ak vydavateľ požiada autora o úpravu a prepracovanie diela, autor je povinný ju vykonať v osobitne dohodnutej lehote. V takomto prípade je možná dohoda o novej lehote vydania. Tieto zmeny vykoná autor bez osobitnej odmeny. Ak autor odoprie vykonať zmeny a doplnky zavinené príčinami, ktoré nezávisia od zmluvných strán, má vydavateľ právo zmluvu zrušiť a žiadať od autora vrátenie honoráru. Ak niet osobitnej dohody, náklady na prepis rukopisu, resp. úpravu výtvarných predlôh, vyplývajúce z vecných a štylistických chýb, resp. z nedokonalosti predlôh a následných značných úprav počas redakčného spracovania, idú na ťarchu autora. / Ha a kiadó felkéri a szerzőt a mű javítására vagy átdolgozására, a munkát a szerző a megadott határidőn belül köteles elvégezni. Ilyen esetben lehetőség van a kiadás időpontjának átértékelésére. Az ilyen átdolgozást a szerző külön ellenszolgáltatás nélkül köteles elvégezni. Amennyiben a szerződő felektől független körülmények miatt a szerző nem tesz eleget a változtatásoknak, a kiadónak jogában áll felbontani a szerződést és felszólítani a szerzőt a honorárium visszaszolgáltatásására. Ha nem születik a tárgyban külön megállapodás, a kézirat átiratásának (digitalizálásának), jelentős átszerkesztésének, illetve az illusztrációk javításának költsége a szerzőt terheli.

d) Autor má právo vykonať korektúry a ak použije toto právo, zaväzuje sa ich vykonať v lehote určenej vydavateľom (obvykle 7 dní). V prípade jej nedodržania nemôže uplatňovať nárok na vykonanie nijakých dodatočných opráv. Odmena za vykonanie korektúr je súčasťou zmluvného honoráru. Výdavky spôsobené zdržaním autorskej korektúry nad určenú lehotu idú na účet autorského honoráru. (Bod sa vzťahuje na autora textovej časti.) / A szerzőnek jogában áll művének korrektúráját elvégezni a kiadó által meghatározott határidőn belül (általában 7 nap). Ha nem tartja be a határidőt, utólagos javításra nincs lehetősége. A korrektúrák elvégzése a szerződésben szereplő honorárium összegében benne foglaltatik. A határidő-túllépéséből következő károk levonhatók a honoráriumból. (A kitétel a szöveges részre vonatkozik.)

e) Vydavateľ sa zaväzuje urobiť primeranú propagáciu diela, je oprávnený i bez súhlasu autora odtlačiť v max. rozsahu 1 AH výňatky v novinách, časopisoch, na internete, v rozhlase, televízii atď. Za túto propagáciu nepatrí autorovi odmena. Autor sa zaväzuje: zúčastniť sa bezplatne najmenej …… propagačných akcií publikácie (diela) podľa dohody s vydavateľom. Autor sa zaväzuje, že vo všetkých svojich vyjadreniach, premiérach, vystúpeniach podľa svojich možností spomenie vydavateľa, pričom ani slovne, ani písomne nepoškodí jeho dobré meno. / A kiadó kötelezi magát a mű hatékony propagálására; ehhez jogában áll a mű 1 ív terjedelmű részletét felhasználni külön ellenszolgáltatás nélkül sajtóban, médiákban, internet útján stb. A szerző kötelezi magát, hogy részt vesz …………. számú közönségtalálkozón. A szerző kötelezi magát, hogy minden nyilatkozatában, interjújában, fellépése alkalmával lehetőség szerint megemlíti a kiadó nevét, miközben sem szóban, sem írásban nem követ el hitelrontást.

f) Autor v zmysle zákona NR SR č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním a prípadným zverejnením svojich, v tejto zmluve uvedených údajov. Tento súhlas platí počas celej doby spracovania a je možné odvolať ho písomne. / A szerző az NR SR č.428/2002 T.t. alapján engedélyezi az ezen szerződésben szereplő adatainak nyilvánosságra hozását a jogviszony fennállásának időtartamára. Ezen engedélyt csak írásban lehet visszavonni.

4. O technických záležitostiach, náklade publikácie, času vysielania rozhoduje vydavateľ. Vydavateľ má právo určiť si ďalších autorov ostatných častí diela. /A kiadvány technikai megvalósításáról, példányszámáról, adásidejéről stb. a kiadó dönt. A kiadónak jogában áll meghatározni a mű további részeinek szerzőit.

5. Vydavateľ sa zaväzuje, že vydá, uverejní dielo najneskôr do konca roka …………. V prípade, že nezíska dostatočné množstvo finančných prostriedkov na vydanie, uverejnenie diela; môže od vydania, uverejnenia a tejto zmluvy odstúpiť. / A kiadó kötelezi magát, hogy a művet ……….. év végéig megjelenteti. Abban az esetben, ha a kiadáshoz, nyilvánosságra hozatalhoz nem sikerül megfelelő anyagi forrást biztosítania, jogában áll elállni a szerződéstől.

6. Dokiaľ trvá pomer založený touto zmluvou, nie je nikto oprávnený bez zvolenia vydavateľa dielo vydať ináč ako v súbornom vydaní autorských diel alebo v periodickej publikácii. Nedodržanie tejto podmienky zo strany autora oprávňuje vydavateľa zrušiť zmluvu a vymáhať náhradu škody. / A szerződésbe foglalt jogviszony fennállásának tartama alatt a kiadó engedélye nélkül a szerződés tárgyát képező mű kizárólag gyűjteményes kötetben vagy periodikus sajtóban jelenhet meg. A szerződés ezen pontjának megszegése feljogosítja a kiadót arra, hogy elálljon a szerződéstől és kártérítést követeljen.

7. Plánovaný náklad vydania / Tervezett példányszám: ……….ks/db.

8. Za prenos práva vydať dielo dohodli sa zmluvné strany na autorskej odmene pre autora pôvodného diela vo výške od-do: /A szerződő felek az eredeti mű szerzője az alábbi összegű szerzői tiszteletdíj kifizetésében állapodtak meg (-től -ig): …………………………………….

9. Vydavateľ neodvedie z autorského honoráru daň a autor to berie na vedomie. Autorský honorár podlieha dani z príjmov fyzických osôb! Odvodové a daňové povinnosti vysporiada prijímateľ. / A kiadó nem von le jövedelemadót a honoráriumból, s ezt a szerző tudomásul veszi. A szerzői honorárium jövedelemadó-köteles! A járulék- és adófizetés a szerző kötelessége. 

10. Pre riešenie ostatných otázok, ktoré touto zmluvou nie sú upravené, platia ustanovenia Autorského zákona. / A jelen szerződésben külön nem érintett kérdésekre a Szerzői törvény rendelkezései érvényesek.

11. Autor má právo na autorské nepredajné výtlačky bezplatne v počte: 1 kus za každých 100 ks nákladu. / Az ingyenes szerzői példányok száma: 1 db a példányszám minden 100 db-ja után.

*; ** Nehodiace sa vyškrtnúť! / Nem kívánt törlendő!

V Bratislave, dátum: …………………………

Podpis autora / A szerző aláírása:

Podpis a pečiatka vydavateľa / A kiadó aláírása és bélyegzője:

 4. További rendelkezések

Az 1 a1) pont alapján létrejövő kiadványok esetében érvényesíthetők még a további lehetőségek.

a) A szerző honoráriuma terhére 50%-os kedvezménnyel igényelhet a kiadványokból.

b) Amennyiben a szerző megkapja teljes tiszteletdíját, a tiszteletpéldányokon felül nem illeti meg ingyenes vagy kedvezményes példány.

c) A szerző igényelhet a kiadótól saját terjesztésre példányokat 15%-os árréssel. A fizetés feltételei:

  • azonnali számlás
  • bizományi elszámolásos (számlás)

d) Minden más lehetőségről a kiadó és a szerző írásbeli megállapodást köteles kötni.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén